منابع کارشناسی ارشد حقوق

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

338412_mo
منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق
حقوق جزای اختصاصی
ردیف
عنوان کتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
۱ حقوق جزای اختصاصی  ۱ (جرایم علیه اشخاص) دکتر حسین میرمحمد صادقی
۲ حقوق جزای اختصاصی ۲ ( جرایم علیه اموال و مالکیت) دکتر حسین میرمحمد صادفی
۳ حقوق جزای اختصاصی ۳ (جرایم علیه  امنیت و آسایش عمومی) دکتر حسین میرمحمدصادقی
۴ قانون مجازا اسلامی (نموداری چتر دانش) آراء سبز
آیین دادرسی کیفری 
ردیف
عنوان کتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
۱ قانون آیین دادرسی کیفری (نموداری چتر دانش) آراء سبز
۲ قانون اصلاح  قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ (نموداری چتر دانش) آراء سبز
۳ آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی شهر دانش
۴ آیین دادرسی کیفری جلد ۱ و ۲ دکتر محمد  آشوری ارشاد اسلامی
۵ کمک آزمون آیین دادرسی کیفری (چتر دانش) مهدی صیادی آراء سبز
حقوق بین الملل خصوصی
ردیف
عنوان کتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
۱ حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمد نصیری آگاه
۲ قوق  بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) دکتر نجادعلی الماسی میزان
۳ مجموعه نکات مهم و کلیدی و نموداری حقوق بین الملل خصوصی محمود رمضانی بهنامی
۴ نکات مهم و جامع حقوق بین الملل خصوصی ۱ و ۲ دکتر صادقی زیازی بهینه
حقوق بین الملل عمومی
ردیف
عنوان کتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
۱ حقوق بین الملل عمومی دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی گنج دانش
۲ بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده میزان
۳ حقوق سازمانهای بین المللی دکتر رضا موسی زاه میزان
۴ جزوه حقوق بین الملل عمومی ۱ و ۲ دکتر ابراهیم بیگ زاده دانشگاه شهید بهشتی
۵ حقوق سازمانهای بین المللی دکتر سید داوود آقایی عدالت
حقوق اساسی
ردیف
عنوان کتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
۱ حقوق اساسی (دو جلدی) دکتر سید محمد هاشمی میزان
۲ بایسته های حقوق اساسی دکتر ابوالفضل قاضی  میزان
۳ مجموعه آزمونهای حقوق اساسی به همراه درسنامه جامع و نکات مهم محمود رمضانی عدالت
متون حقوقی
ردیف
عنوان کتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
۱ نکات مهم  Law Text محمود رمضانی عدالت
۲ مجموعه آزمونهای متون حقوقی محمود رمضانی بهنامی
۳ متون حقوقی بین المللی همراه با  درسنامه و تست محمود رمضانی آراء سبز
۴ ترجمه تحت اللفظی و روان A Level and as level law محمود رمضانی آراء سبز
متون فقه
ردیف
عنوان کتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
۱ مباجث حقوقی شرح لمعه به همراه ترجمه  آن دکتر اسدالله لطفی مجد
۲ متن تحریر الروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالی سید مهدی دادمرزی) سید مهدی دادمرزی سمت
۳ شرح لمعه دکتر علی شیروانی دارالفکر
۴ لمعه دمشقیه دکتر علی شیروانی داراالفکر
۵ متون فقه (نموداری) مهدی صیادی  آراء سبز
حقوق مدنی
ردیف
عنوان کتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
۱ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان میزان
۲ وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان به نشر
۳ اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان به نشر
۴ درسهایی از عقود معین ۱ و ۲ دکتر ناصر کاتوزیان گنج دانش
۵ قواعد عمومی قراردادها ۱ دکتر صفایی
۶ مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی
۷ ارث دکتر مهدی شهیدی سمت
آیین دادرسی مدنی
ردیف
عنوان کتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
۱ دوره آیین دادرسی مدنی ۳ جلد دکتر شمس دراک
۲ قانون آیین دادرسی مدنی (نموداری چتر دانش) آراء سبز
حقوق جزای عمومی
ردیف
عنوان کتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
۱ زمینه حقوق جزای عمومی دکتر رضا نوربهار گنج دانش
۲ حقوق جزای عمومی ۲ جلد دکتر محمد علی اردبیلی میزان
۳ کمک آزمون حقوق جزای عمومی مهدی صیادی آراء سبز
حقوق اداری
ردیف
عنوان کتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
۱ حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد توس
۲ حقوق اداری دکتر منوچهر مؤتمنی سمت
۳ حقوق اداری دکتر رضا موسی زاده میزان
حقوق تجارت
ردیف عنوان کتاب مؤلف/ مترجم ناشر
۱ حقوق تجارت ۵ جلد دکتر ربیعا اسکینی سمت
۲ قانون تجارت در نظم کنونی دکتر محمد دمیرچیلی میثاق عدالت
۳ قانون تجارت (نموداری چتر دانش) آراءسبز
۴ حقوق اسناد تجاری دکتر کورش کاویانی میزان
۵ حقوق شرکتهای تجاری دکتر کورش کاویانی میزان
منتشر شده در اسفند ۱۵, ۱۳۹۱
آموزشی